ترجمه مقاله

گل خواره

فرهنگ فارسی عمید

کرم‌ خاکی؛ خراطین.
ترجمه مقاله