ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گلوبندگی

فرهنگ فارسی عمید

پرخوری؛ شکم‌پرستی: ◻︎ ز ده‌گونه ریچال و ده‌گونه وا / گلوبندگی هر یکی را سزا (ابوشکور: شاعران بی‌دیوان: ۲۸۳).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ