ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گلوبنده

فرهنگ فارسی عمید

پرخور؛ شکم‌پرست؛ بسیارخوار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ