ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گله گله

فرهنگ فارسی عمید

رمه‌رمه؛ گروه‌گروه؛ دسته‌دسته.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ