ترجمه مقاله

گلخن

فرهنگ فارسی عمید

آتش‌خانۀ حمام؛ تون؛ توشکان.
ترجمه مقاله