ترجمه مقاله

گلبول

فرهنگ فارسی عمید

سلول‌های تشکیل‌دهندۀ خون که به دو گونۀ سفید و قرمز تقسیم می‌شوند؛ گویچه.
ترجمه مقاله