ترجمه مقاله

گزاف

فرهنگ فارسی عمید

۱. بسیار؛ بی‌حساب؛ بی‌حد.
۲. [قدیمی] بیهوده؛ عبث.
۳. [قدیمی] سخن بیهوده.
ترجمه مقاله