ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گریزجا

فرهنگ فارسی عمید

جای گریختن؛ گریختن‌گاه؛ گریزگاه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ