ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گذاشتن

فرهنگ فارسی عمید

= گذاردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ