ترجمه مقاله

گبر

فرهنگ فارسی عمید

۱. زردشتی؛ پیرو زردشت. Δ این نام بعد از اسلام به زردشتیان اطلاق شده.
۲. [مجاز] کافر.
ترجمه مقاله