ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کیسه بر

فرهنگ فارسی عمید

دزدی که پول مردم را از جیب آنان می‌دزدد؛ جیب‌بر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ