ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کیخ

فرهنگ فارسی عمید

= بیخ
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ