ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کهبد

فرهنگ فارسی عمید

۱. نگهبان کوه.
۲. کوه‌نشین.
۳. پارسایی که در کوه خانه گرفته و در آنجا عبادت می‌کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ