ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کنترل

فرهنگ فارسی عمید

۱. بازرسی.
۲. تحت مراقبت و نظارت داشتن.
۳. توانایی اداره و هدایت خود یا کسی.
۴. (اسم) [عامیانه] دستگاهی برای کنترل وسیلۀ برقی از راه دور؛ کنترل از راه دور.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ