ترجمه مقاله

کفو

فرهنگ فارسی عمید

مثل؛ نظیر؛ مانند؛ همتا.
ترجمه مقاله