ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کفار

فرهنگ فارسی عمید

=کافر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ