ترجمه مقاله

کش وفش

فرهنگ فارسی عمید

۱. ناز؛ عشوه.
۲. کرّوفر؛ شٲن و شوکت.
ترجمه مقاله