ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرستون

فرهنگ فارسی عمید

= قپان: ◻︎ خواهی به شمارش ده و خواهی به گزافه / خواهیش به شاهین ده و خواهی به کرستون (روحانی: شاعران بی‌دیوان: ۲۹۹).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ