ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کخ کخ

فرهنگ فارسی عمید

۱. صدای خنده.
۲. صدای سرفه.
۳. صدای نفس‌نفس زدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ