ترجمه مقاله

کحل

فرهنگ فارسی عمید

سرمه؛ داروی چشم.
ترجمه مقاله