ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کتخ

فرهنگ فارسی عمید

کشک؛ قروت.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ