ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کتاب

فرهنگ فارسی عمید

۱. نوشته.
۲. اوراق چاپ‌شدۀ جلدشده.
۳. [قدیمی، مجاز] قرآن.
۴. [قدیمی] نامه.
⟨ کتاب مقدس: کتابی مشتمل بر عهد عتیق (تورات) و عهد جدید (انجیل) و کتاب‌های دیگر از پیامبران بنی‌اسرائیل.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ