ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کبت

فرهنگ فارسی عمید

خواری؛ رسوایی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ