ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کبت

فرهنگ فارسی عمید

زنبور؛ زنبور عسل: ◻︎ همچنان کبتی که دارد انگبین / چون بمانَد داستانِ من بر این (رودکی۱: ۵۰).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ