ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کافوربیزی

فرهنگ فارسی عمید

۱. عمل کافوربیز.
۲. [مجاز] باریدن برف.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ