ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاس

فرهنگ فارسی عمید

۱. پیالۀ شراب.
۲. کاسه.
۳. [مجاز] شراب.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ