ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارساز

فرهنگ فارسی عمید

کارگشا؛ مشکل‌گشا؛ چاره‌جو.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ