ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ژرفا

فرهنگ فارسی عمید

گودی چاه، حوض، دریا، یا چیز دیگر؛ عمق.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ