ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

چکش

فرهنگ فارسی عمید

آلت آهنی با دستۀ چوبی شبیه تیشه برای کوبیدن چیزی.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما