ترجمه مقاله

چکش

فرهنگ فارسی عمید

آلت آهنی با دستۀ چوبی شبیه تیشه برای کوبیدن چیزی.
ترجمه مقاله