ترجمه مقاله

چهارشنبه

فرهنگ فارسی عمید

از روزهای هفته؛ روز پنجم از روزهای هفته.
ترجمه مقاله