ترجمه مقاله

چمنده

فرهنگ فارسی عمید

ویژگی کسی که به ناز و خرام راه می‌رود؛ خرامنده.
ترجمه مقاله