ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چماندن

فرهنگ فارسی عمید

=چمانیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ