ترجمه مقاله

چلش

فرهنگ فارسی عمید

=ترشک
ترجمه مقاله