ترجمه مقاله

چربیدن

فرهنگ فارسی عمید

۱. افزون آمدن؛ فزونی یافتن.
۲. چیره شدن؛ غالب شدن: ◻︎ سعدی ازاین‌پس نه عاقل است و نه هشیار / عشق بچربید بر فنون فضایل (سعدی۲: ۴۷۹).
۳. سنگین‌تر شدن چیزی از چیز دیگر.
ترجمه مقاله