ترجمه مقاله

چراغدان

فرهنگ فارسی عمید

۱. جاچراغی؛ جایی یا ظرفی که در آن چراغ بگذارند.
۲. فانوس.
۳. مطلق چراغ.
ترجمه مقاله