ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیکرنما

فرهنگ فارسی عمید

پیکرنماینده؛ نشان‌دهندۀ پیکر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ