ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیکارساز

فرهنگ فارسی عمید

آن‌که ترتیب جنگ و پیکار دهد؛ پیکارسازنده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ