ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پژوه

فرهنگ فارسی عمید

۱. = پژوهیدن
۲. پژوهنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): دانش‌پژوه، دین‌پژوه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ