پلمس

فرهنگ فارسی عمید

۱. بهانه.
۲. تهمت.
۳. دروغ.
۴. اضطراب.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما