ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پزغند

فرهنگ فارسی عمید

= بزغنج
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ