ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پروپی

فرهنگ فارسی عمید

۱. پا.
۲. پی؛ پایه؛ اساس.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ