ترجمه مقاله

پروفیل

فرهنگ فارسی عمید

۱. نقشه و تصویر ساختمان که یک طرف آن را نشان بدهد، مثل اینکه آن را از میان بریده باشند.
۲. میلۀ استاندارد با مقطع ثابت و طول زیاد که در ساختمان‌سازی کاربرد دارد.
ترجمه مقاله