ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرهیاهو

فرهنگ فارسی عمید

۱. جایی که در آن سروصدا بسیار باشد.
۲. کسی که جاروجنجال بسیار کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ