ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرخاصیت

فرهنگ فارسی عمید

دارای خاصیت بسیار؛ آنچه اثر و فایدۀ بسیار دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ