ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پاد

فرهنگ فارسی عمید

ضد؛ مخالف (در ترکیب با کلمۀ دیگر): پادتن، پادزهر.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما