ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاده

فرهنگ فارسی عمید

۱. گله؛ رمه؛ گلۀ گاو و خر: ◻︎ ماده‌گاوان پاده‌اش هریک / شاه‌پرور بُوَد چو برمایون (فرالاوی: شاعران بی‌دیوان: ۴۱).
۲. چراگاه.
۳. چوب‌دستی ستبر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ