ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاده سنگ

فرهنگ فارسی عمید

تخماق؛ کلوخ‌کوب.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ