ترجمه مقاله

وغا

فرهنگ فارسی عمید

خروش و غوغا؛ شور و غوغا در جنگ؛ جنگ.
ترجمه مقاله