ترجمه مقاله

وزر

فرهنگ فارسی عمید

۱. بزه؛ گناه.
۲. سنگینی؛ بارِ سنگین؛ بار گران.
ترجمه مقاله